شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387

الزامات و مباني نظام مديريت كاليبراسيون

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) مدت زمان دوره : معادل هشت ساعت آموزش
398

مقدمه
اشنايي با استاندارد ١٠٠١٢
الزامات مديريتي استاندارد
الزامات فني استاندارد
اطلاعات گواهينامه هاي كاليبراسيون
TURو TAR
الزامات مورد نياز قبل از ارسال يك دستگاه براي كاليبراسيون
استفاه از اطلاعات گواهينامه پس از كاليبراسيون